Botnet kompýuter enjamyňyza nädip ýokaşýar? - Semalt

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King, şahsy kompýuterleriň arasynda, esasanam Hytaýda we ABŞ-da botnet ýokançlygynyň ýaýrandygyny aýtdy. Käbir botnetleriň diňe birnäçe ýüz enjamy bar bolsa, beýlekiler dünýädäki millionlarça maşynlara aýlanyp bilýärler. Botnets ulanyjylary şübheli programmalary ýa-da wiruslary göçürip almak üçin aldamak we has howply zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşyp bilýän baglanyşyk baglanyşyklaryna ýa-da wideolara basmaga mejbur etmekdir. Soňra Troýan aty hökmünde hereket edýär we hakerlere maglumatlaryňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy almaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem hakerler şahsy kompýuteriňizi dürli wezipeleri ýerine ýetirmek we jenaýatlar, galplyklar we onlaýn bidüzgünçilikler etmek üçin ulanýarlar.

Käbir ýagdaýlarda, kompýuteriňize ýa-da ykjam enjamyňyza degişli faýllary göçürip almaga we halaýan web sahypalaryňyzy açmagyňyza päsgel bermeýän botnet ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşyp biler. Botnet, belli bir zyýanly programma ýa-da zyýanly programma bilen ýokaşan kompýuterleriň ulgamydyr. Ulgam üçünji tarap ýa-da daşarky bir gurama tarapyndan dolandyrylýar. Bu ýerde size aýdaýyn, botnetleriň ussalary kompýuteriňizi kredit kartoçkasy maglumatlary ogurlamak, spam hatlaryny ibermek, dürli saýtlara garşy hyzmat hüjümlerini amala aşyrmak we köp sanly balykçylyk hüjümlerini amala aşyrmak üçin ulanýarlar.

Zyýanly programma ýokançlyklaryny nädip anyklamaly?

Enjamyňyzy wirusa ýa-da zyýanly programma üpjünçiligi bilen gözden geçireniňizde, ilki bilen ähli ýokançlyklaryň öňüni almaly. Hakykat, programmalaryň köpüsiniň hiç zat üçin peýdasyz we köp sanly haker we internet howpundan habar alyp bilmeýär. Käwagt zyýanly zatlaryň kodlary web sahypaňyza bilmezden girizilýär. Kompýuteriňiz bar bolsa, web brauzeriňizi ýa-da operasiýa ulgamyňyzy yzygiderli täzelemeli. Bütin dünýädäki müşderilerine hünärmenleriň köpüsi tarapyndan maslahat berilýän Zyýanly aýyrmak programmasyny gurmak gowy zat. Kompýuteriňiz öz wezipelerini ýuwaş-ýuwaşdan ýerine ýetirýän bolsa, botnetleriň pidasy bolup bilersiňiz we kredit kartoçka maglumatlaryňyzyň ogurlanmagy ähtimal.

Botnet ýokançlygynyň öňüni nädip almaly?

Adaty antimal programma üpjünçiligini we wirusa garşy programmalary işletmekden başga-da, onlaýn howpsuzlygyňyzy we goragyňyzy üpjün etmek üçin belli bir çäreleri görmeli. Ilki bilen etmeli işiňiz, güýçli ulanyjy atlaryny we parollaryny saýlamakdyr. Gizlinlik sazlamalaryňyzy her gün diýen ýaly barlaň we sazlamalary hepdede bir ýa-da iki gezek täzeläň. Internetde gezip, halaýan web sahypalaryňyzy barlanyňyzda gorag diwarlaryny öçürmeli däl. Hünärmenler botnetleriň adaty kompýuter ýa-da ykjam enjamy bäş minudyň içinde ýokaşdyryp biljekdigine ynanýarlar. Şeýlelik bilen, girýän web sahypalaryňyza we bloglaryňyza seresap bolmalysyňyz. Interneti ulananyňyzda hiç haçan näbelli baglanyşyklara we e-poçta goşundylaryna basmaly däl, programma üpjünçiligini we programmalary näbelli ýa-da bikanun web sahypalaryndan göçürip almaly däl we enjamyňyzy yzygiderli gözden geçirmeli däl.

send email